مزاياي رنگهاي پودري
  رنگهاي پودري به دليل عدم وجود حلال، آلودگي كم و دوام و پايداري بالا در صنعت امروز به طور وسيعي استفاده مي‌شوند. استفاده از رنگهاي پودري به عنوان يك روش رنگ‌كاري در سال‌هاي اخير به طور چشمگيري رشد كرده است. رنگهاي پودري هم اينك 15% از بازار رنگ را به خود اختصاص داده و با رنگهاي سنتي مايع رقابت مي‌كنند.
با توجه به مقررات اخير و جاري زيست محيطي در مورد آلودگي و دفع مواد زائد فاضلاب، جايگزيني رنگ مايع با رنگ پودري روز به روز اهميت بيشتري مي‌يابد. مشكل اصلي در رنگ‌كاري با رنگهاي مايع وجود حلا‌‌ل‌هاست. با به كارگيري رنگهاي مايع وجود سيستم‌هاي تهويه، تصفيه و بازيافت حلال براي كنترل تركيبات آلي فرار ضروري است. در عوض، رنگ پودري نوعي فرآيند رنگ خشك است كه در هيچ مرحله‌اي از عمليات رنگ‌كاري از تركيبات آلي فرار استفاده نمي‌شود. در مقایسه  اين پودرها با رنگهاي مايع می توان به موارد زیر اشاره نمود:   
•    حذف كامل حلالها و ضايعات مواد مصرفي
•    99% از رنگ پودر قابل استفاده است.
•    هر كيلوگرم رنگ ، مساحت بيشتري از جسم را مي پوشاند.
•    در رنگ پودر، اشتباهات رخ داده شده قابل رفع است.
•    به متخصص و تعداد كارگر كمتري نیاز است.
•     به سيستم تهويه هواي ضعيف تري احتياج است.
•     بعد از رنگ كردن جسم با رنگ پودری مي توان روي آن کارهای مکانیکی انجام داد.
•     به سلامت افرادي كه با پودر رنگ كار مي كنند ، آسیب  نمی رساند.
•     اين نوع رنگ به محيط زیست صدمه نمي رساند.
•     پوشش‌دهي عالي و  ضخامت مورد نظر با يكبار پاشش بدست مي آيد