پاشش رنگ پودري

•در پاشش الكترواستاتيك، ذرات رنگ اتمايز شده، بار مي‌گيرند و بعد به سمت قطعه‌اي كه خود به سیستم ارت متصل است پاشيده مي‌شوند. فايدة اصلي اين نوع پاشش اتلاف بسيار كم رنگ و ايجاد ضخامت كاملاً يكنواخت روي سطح بدون وجود اپراتور ماهر است. در ضمن، اين نوع پوشش‌ها دوام و پايداري زيادي دارند.
در پاشش پودر الكترواستاتيك، پودر از درون يك واحد تغذيه و از راه شيلنگ تغذيه به تپانچه (هاي) پاشش، پمپ مي‌شود.تپانچه‌ها، پودر را به شكل توده غباري پراكنده، به سمت قطعة رنگ شونده هدايت مي‌كنند.
با نزديك شدن ابر  پودر باردار الكترواستاتيك به قطعة متصل به زمين، نوعي ميدان جاذبة الكتريكي ايجاد مي‌شود كه ذرات پودر را به سوي قطعه مي‌كشد و سطح قطعه را مي‌پوشاند.
اضافة پاشش يا پودر نچسبيده به قطعه براي استفادة ‌مجدد يا دفع،‌ جمع آوري مي‌‌شود. در واحد جمع كننده،‌ پودر از جريان هواي انتقال جدا مي‌شود، سپس پودر جمع‌آوري شده  براي پاشش مجدد به داخل واحد تغذيه بازگردانده مي‌شود.

سپس قطعة‌ پوشيده شده با پودر را از حوزة‌ پاشش پودر خارج كرده و در معرض گرما قرار مي‌دهند. پودر در اثر گرما، ذوب شده و روي سطح قطعه جاري مي‌شود، در اين حالت كيفيت و فرم نهايي پوشش مشخص مي‌شود.
در روش پاشش پودر الكترواستاتيك تا حدود 99% از پودر اضافه پاشيده را مي‌توان دوباره جمع‌آوري و استفاده كرد. اتلاف پودر در اين روش در مقايسه با سيستم‌هاي رنگ‌كاري مايع به كمترين حد خود مي‌رسد.
به علاوه، در اكثر موارد با استفاده از رنگ پودري مي‌توان با يك بار كار، ‌رنگ كاري را بدون جاري شدن رنگ روي سطح قطعه يا بادكردن لاية‌ رنگ كامل كرد.