تميزكاري

فرآيند آماده سازي سطح شامل تميزكاري سطح و ايجاد پوششهاي سطح (Coatings) مي‌باشد وپس از اتمام اين فرآيند، مرحله تكميلي و نهايي، رنگ‌كاري سطوح مورد نظر است. آماده سازي صحيح سطح، يكي از فاكتورهاي بسيار مهم در رنگ كاري است. كيفيت آماده سازي به طور مستقيم روي خواص پوششي رنگ تأثير مي‌گذارد. اگر بهترين نوع رنگ روي سطحي كه بخوبي آماده سازي نشده است پاشيده شود،‌ پوشش مناسبي ايجاد نخواهد كرد. سطوح مورد استفاده در صنعت داراي آلاينده‌هايي هستند كه بايد قبل از هركاري آنها را از روي سطح تميز كرد .
هدف از تميزكاري، چسبندگي رنگ به قطعه است. عمليات دقيق تميزكاري مكانيكي و يا شيميايي و يا احياناً تركيبي از اينها سطحي مناسب براي رنگ كاري ايجاد مي‌كند .
در مرحلة آماده سازي بايد سطح را از انواع آلودگي‌ها از قبيل چربيها، زنگارها، مواد اكسيدي و … پاك سازي نمود. اين آماده سازي باعث ايجاد باندهاي مكانيكي و شيميايي بين سطح و آستر پوشش مي‌شود. براي محافظت سطح فولاد در مقابل خوردگي اعمال لازم را بايد در مرحلة آماده سازي انجام داد .